q-channel AB – företagspolicy

2019-09-02

Allmänt

Vi vill arbeta nära våra kunder. Vi skall vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda på q-channel.

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar q-channel. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, alltid ha en ambition att göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider.

Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

Vi är en lyhörd och lärande organisation som ständigt arbetar med förbättringar av produkter och tjänster.

 

Kvalitet och säkerhet

Bolaget är lyhörd för medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.

Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.

Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.

Alla arbeten planeras, levereras på överenskommen tid, installeras, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.

Genom kvalitet och tillgänglighet skapa nöjda kunder så att de gärna återkommer och rekommenderar oss.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön ska vara sådan att alla känner sig behövda, trygga och omhändertagna. Vi ska ha högt i tak, rak kommunikation och öppna dörrar. Vi är öppna och lyhörda för varandras behov och önskningar. Vi värnar om att upprätthålla arbetsglädjen och lojaliteten till företaget. Vår ambition är att hålla vår verksamhet på högsta tänkbara teknologiska nivå.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.

 

Diskrimineringspolicy

Bolaget ser allvarligt på diskriminering och trakasserier av alla slag. På den goda arbetsplatsen – där alla har lika rätt och värde – frigörs energi, lust och kreativitet som främjar arbetsresultatet.

Bolagets arbete mot diskriminering i arbetslivet grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och den svenska diskrimineringslagstiftningen. Vi skall ha en arbetsplats helt fri från trakasserier utifrån kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etnisk härkomst och alla andra former av kränkningar.

 

Alkohol- och drogpolicy

Vi har nolltolerans för alkohol och droger på företaget. Detta inkluderar bakfylla. Medverkande som är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen blir omedelbart avstängda från sina arbetsuppgifter. Den som märker att en medarbetare är påverkad tar kontakt med arbetsledningen. Det är sedan arbetsledningens ansvar att den påverkade tas om hand. Som arbetsgivare är man alltid skyldig att hjälpa anställda med problem att få tillgång till lämplig hjälp, med målsättningen att de ska kunna återgå till sina arbetsuppgifter.

 

q-channel AB
Bo Stintzing, VD