q-channel AB – miljöpolicy

2019-09-09

Syftet med denna policy är att beskriva och etablera en grundläggande och gemensam syn inom q-channel gällande vår miljöpåverkan.

q-channels miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet. q-channel är medveten om de globala miljöfrågorna och verksamhetens möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

En levande miljödialog är en naturlig del av vardagsarbetet och miljö är integrerat i all kompetensutveckling.

I dialogen med kunder och övriga intressenter är q-channel medveten om att dessa besitter stor kunskap om sin egen verksamhet och dess miljöpåverkan. En utveckling inom miljöområdet sker utifrån ett ömsesidigt lärande och ett öppet utbyte av information kring miljöfrågor, där initiativ och nytänkande uppmuntras.

q-channel
 • har ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
 • skall i all verksamhet efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område
 • strävar efter att minska energiförbrukning samt minska och förebygga föroreningar i all verksamhet
 • bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
 • q-channels verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del
 • tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet, i all verksamhet

q-channels miljöarbete och miljöpolicy ska ses över kontinuerligt.

Baserat på ovanstående ska verksamheter med anknytning till denna policy kännetecknas av följande grundläggande principer:
 • q-channel skall använda och marknadsföra produkter som är säkra för avsett bruk, energieffektiva och miljöanpassade så att de kan återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett säkert sätt.
 • Använda produkter som inte skadar miljön, samt förbättra arbetsmetoder så att avfallet minimeras, undvika, luft-, vatten- och annan förorening, minimera hälso- och säkerhetsrisker samt ta hand om avfall på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
 • Säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet, genom att spara energi, förbättra energiutnyttjandet och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt.
 • Utföra noggrann egengranskning och utvärdering av hur q-channel efterlever policyn.
 • q-channel skall samarbeta med företag som har samma värderingar beträffande vikten av miljöhänsyn i det dagliga arbetet såväl som val av produkter och arbetsmetoder.

Varje anställd och varje person som utför tjänster hos q-channel förväntas följa policyn och rapportera eventuella miljö-, hälso- eller säkerhetsproblem till q-channel chef.

q-channels ledord i miljösammanhang kan sammanfattas:

– Reduce

– Reuse

– Recycle

Miljöarbete, konkret i dagsläget 2019:

q-channel AB arbetar kontinuerligt på att minimera miljöpåverkan dels genom de lösningar som bolaget utvecklar och dels i de processer som genomsyrar allt från idéer till installationer och drift av system som utvecklas och /eller installeras av q-channel.

q-channel har en miljöpolicy som är övergripande allt vårt arbete och som bifogas detta dokument. Vi arbetar kontinuerligt på att minimera utskrifter på papper och inte minst utskrifter av kölappar från kösystemen från q-system.

Vi söker minimera transporter och vi sköter möten via Skype mellan vårt kontor i Stockholm och våra externa kontakter i stället för att resa till varandras företag.

Våra installatörer som vi använder finns runt om i landet i syfte att minska på resor och transporter. Våra lokaler (Vasakronan) är miljöcertifierade och vi använder miljöbud i Stockholm.

 

q-channel AB
Bo Stintzing, VD